Araştırma- Geliştirme Politikası
❖ Bilimsel yayın, proje ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılmasını sağlamak.

❖ Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bilimsel projelerin çeşitliliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak.

Ar-Ge alt yapısını güçlendirerek, araştırma faaliyetlerinin Stratejik Plana uygun şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Bilime katkı sağlayan, toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan, bölgesel, ulusal ve uluslararası önceliklere uygun Ar-Ge anlayışını benimsemek.

Patent, prototip ve yeni şirket/girişim gibi teknoloji transferi ve ticarileştirme faaliyetlerini, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) aracılığıyla desteklemek.

Öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası bilimsel yayın, proje, araştırma, ödül, patent, fikri mülkiyet, ticarileştirme vb. Ar-Ge faaliyetlerini, kurum içi teşvik yoluyla desteklemek.

Karabük Üniversitesi’nin Ar-Ge öncelikli alanları olan demir-çelik, malzeme bilimi, enerji sistemleri, yenilenebilir enerji, bilişim teknolojileri, yapay zekâ, ekolojik ve sosyoekonomik kalkınma, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik eksenine bağlı kalarak, her bölümün kendi uzmanlık alanında araştırma yapmasını sağlamak.

❖ Üniversitenin iç ve dış araştırma kaynaklarının yönetimine ilişkin politikaların geliştirilmesini, öncelikli alanlara ve birimlere göre dağılımını hedeflemek.Karabük Üniversitesi Politika Belgesi için tıklayınız..